Home UNESCO Liên hiệp các Hội UNESCO VN

Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam - Chức năng và nhiệm vụ

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam
Chức năng và nhiệm vụ
Các cơ quan lãnh đạo và tổ chức hoạt động
Mạng lưới hội viên
Cơ quan ngôn luận
Chiến lược và các chương trình
Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế
Những chặng đường đã đi qua
Tất cả các trang

 

Chức năng và nhiệm vụ

Nhiệm vụ và tính chất của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Điều 2) quy định:

- “Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là một tổ chức xã hội, phi chính phủ, không vụ lợi , tập hợp rộng rãi các Câu lạc bộ UNESCO trên phạm vi quốc gia và các công dân Việt Nam tự nguyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động vì các mục tiêu, lý tưởng của UNESCO đã được ghi nhận trong Công ước thành lập UNESCO”

- “Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy việc truyền  bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin - là những lĩnh vực hoạt động của UNESCO, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới”

Chức năng và nhiệm vụ

Điều lệ của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quy định:

Chức năng của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là huấn luyện, thông tin và triển khai các hoạt động UNESCO trong nước theo chương trình của UNESCO và của Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Hiệp hội gồm:

1. Trong phạm vi các hoạt động UNESCO phi chính phủ ở Việt Nam, tập hợp những người, tập thể có ý thức quan tâm đến sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, văn hoá, thông tin và tri thức của đất nước.
2. Phổ biến, thông tin và xuất bản, giúp các hội viên và mọi người nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của UNESCO nhằm làm cho mọi người nâng cao khả năng lao động, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước.
3. Góp phần giáo dục truyền thống văn hoá của dân tộc và của các dân tộc khác trên thế giới ; nâng cao sự hiểu biết quốc tế và kiến thức chung về các vấn đề toàn cầu, trên cơ sở đó giáo dục ý thức công dân về các vấn đề bảo vệ hoà bình, an ninh, phát triển, bảo vệ môi trường, sinh thái và tài nguyên thiên nhiên....
4. Điều phối hoạt động và cung cấp thông tin, xuất bản phẩm cho các Câu lạc bộ cơ sở. Tổ chức, duy trì và phát triển mối quan hệ và sự hợp tác thường xuyên với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội; với các Câu lạc bộ UNESCO của các nước và các tổ chức phi chính phủ có liên quan tới UNESCO để mở rộng hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ cho các hoạt động của Hiệp hội và các Câu lạc bộ UNESCO.
5. Phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để tổ chức thực hiện các chương trình của Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Phạm vi hoạt động và mối quan hệ

Điều 2 của Điều lệ Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quy định:

1. Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước.

2. Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam là thành viên của Hiệp hội UNESCO Thế giới và Hiệp hội UNESCO khu vực Châu á - Thái Bình Dương, có quan hệ với Hiệp hội UNESCO Thế giới, Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương và các Hiệp hội UNESCO quốc gia theo qui định của Pháp luật Việt Nam, Hiến chương của UNESCO và thông lệ quốc tế.

Đối với mạng lưới trong nước, tính đến tháng 6-2006 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam có 3.521 hội viên cá nhân, khoảng trên dưới 100 nghìn người tham gia thường xuyên vào các hoạt động do các đơn vị thành viên của Hiệp hội tổ chức với tư cách là hội viên tham gia. Hiệp hội có khoảng 100 Câu lạc bộ UNESCO, Trung tâm UNESCO và Hội UNESCO hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam và có một Văn phòng đại diện tại các tỉnh phía Nam đóng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để duy trì các hoạt động theo đúng quy định của luật pháp đồng thời để tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của Nhà nước, của xã hội cho các hoạt động Hiệp hội và của hội viên, Hiệp hội có quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngành dọc là Bộ Nội vụ, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, các cơ quan chuyên môn là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá và Thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Uỷ ban Thể dục Thể thao… cũng như với nhiều tổ chức quần chúng nhân dân như Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam… và các cấp chính quyền địa phương có liên quan.

Do điều kiện khách quan nên Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tham gia chính thức diễn đàn của Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tại Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Châu á - Thái Bình Dương lần thứ 12 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 8 năm 1997. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khu vực lần thứ 13 tổ chức vào tháng 3-1999 tại Dahka, Bangladesh, Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Châu á - Thái Bình Dương.

Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam lần đầu tiên tham gia Đại hội lần thứ VI của Hiệp hội UNESCO Thế giới tổ chức vào tháng 10-2003 taị Cộng hoà Síp. Tại Đại hội này Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Thế giới. 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...