Home Thông tin khác Cơ cấu Ban Thư ký của UNESCO

Cơ cấu Ban Thư ký của UNESCO

Email In PDF.

Tổng Giám đốc:

- Văn phòng Tổng Giám đốc

 

Các bộ phận lập chương trình (các vụ chuyên môn):

- Vụ Giáo dục
- Vụ Khoa học tự nhiên
- Vụ Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Vụ Văn hoá
- Vụ Thông tin và Truyền thông

 

Các bộ phận hỗ trợ (các vụ chức năng):

- Vụ Quan hệ quốc tế và Hợp tác quốc tế
- Vụ Hành chính

 

Các bộ phận dịch vụ Trung ương:

- Ban Thư ký của Đại hội đồng
- Ban Thư ký của Hội đồng Chấp hành
- Văn phòng Quy chuẩn Quốc tế và Quan hệ pháp lý
- Vụ Ngân sách
- Vụ Quản trị nguồn nhân lực
- Vụ Điều phối các hoạt động nghiệp vụ
- Vụ Thông tin và in ấn
- Vụ Châu Phi
- Ban Thư ký Giải thưởng Hoà bình mang tên Fộlix Houphouet-Boigny
- Văn phòng Môi giới và Hoà giải